Het centrum voor ambulante revalidatie Impuls staat in voor multidisciplinair onderzoek en behandeling van kinderen en jongeren met uiteenlopende problematieken op vlak van ontwikkeling en gedrag:

ADHD  (Attention Deficit Hyperactivity Disorder),  ASS (Autismespectrumstoornis), Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen  (DCD, taalstoornis, dyslexie, dyscalculie; steeds in combinatie met een andere problematiek),  Verstandelijke beperkingVroegbegeleiding  (revalidatie van 18 maanden tot 36 maanden),  Gedrags- en emotionele problemen .

Het centrum is erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en heeft een revalidatieovereenkomst met het Departement Zorg. Om in aanmerking te komen voor onderzoek en/of behandeling in ons centrum dient u aangesloten te zijn bij een mutualiteit en zorgkas. De mutualiteit betaalt de revalidatiekosten (onderzoek en behandeling), behalve het remgeld dat evolueert met de index. Als zorggebruiker dient u enkel het persoonlijk aandeel (remgeld) te betalen, wat € 2,15 bedraagt (laatste update bedrag: 01/01/2023). Dit bedrag geldt per type revalidatieverstrekking dat u in het revalidatiecentrum krijgt, ongeacht de duur van de afspraken die dag. We onderscheiden daarbij volgende types van revalidatieverstrekkingen: (1) diagnostische of therapeutische interventies t.a.v. de zorggebruiker, (2) interventies t.a.v. de context (bv. ouder(s), partner, leerkracht), (3) outreachende interventie (in de woon-of leefwereld van de zorggebruiker).

De CAR worden erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Als erkende gezondheidsvoorziening kunnen de CAR beroep doen op de financiële steun van het Vlaamse Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA).

Ondernemingsnummer: KBO 0416318951
RPR: RPR Gent
Zetel: Kloosterstraat 6 – 9031 Drongen

Download het toestemmingsformulier, de screeningsvragenlijst, de verwijsbrief CAR

Download onze folders