Multidisciplinariteit

Een eerste fundamenteel kenmerk van de werking is de samenwerking van de verschillende disciplines in een team. De samenstelling van het team waarborgt de noodzakelijke deskundigheid om tegemoet te komen aan de complexe problematieken die een multidisciplinaire benadering eisen.

De teamleden stemmen hun individuele werkzaamheden op elkaar af vanuit een gezamenlijke visie en op basis van een geïntegreerd plan. De integratie van het kind wordt nagestreefd op het individueel niveau, op het gezinsniveau en op het omgevingsniveau.

Ambulant

Het kind verplaatst zich voor onderzoek en behandeling naar het centrum. Het kind verblijft er enkel voor de duur van de dienstverlening.

Ambulante revalidatie streeft ernaar het kind zo lang en zo goed mogelijk te laten functioneren in zijn natuurlijk milieu.

Revalidatie op maat

Het revalidatieaanbod wordt afgestemd op de noden van het kind en zijn omgeving. Het team streeft geïndividualiseerde doelstellingen na met aangepaste werkvormen. De therapiesessies kunnen individueel en/of in groep doorgaan en ze kunnen variëren in duur (meestal van één tot twee uur).

Participatie van het kind en zijn gezin

Betrokkenheid van het kind en zijn ouders/familieleden is een voorwaarde bij het diagnostisch onderzoek, het opstellen van het therapieplan, het behandelingsproces en bij de evaluatie van de resultaten. Deze participatie is gebaseerd op wederzijds engagement en respect dat wordt vooropgesteld tussen het kind, het gezin en de hulpverlener.

De ouders zijn mede verantwoordelijk voor het revalidatieproces en worden daarom actief betrokken bij de onderzoeken en de behandelingen. Deze betrokkenheid kan gaan van informatie-uitwisseling, bijwonen van en participeren aan diagnostische en therapeutische sessies, tot actieve deelname aan ouderbijeenkomsten in groep.

Deskundige hulpverlening

De uitvoering van het revalidatieprogramma gebeurt op een weldoordachte manier en met gebruik van wetenschappelijk onderbouwde middelen en methodieken. Het personeel is gekwalificeerd en gespecialiseerd in de doelgroepen die in het centrum behandeld worden. Er is ruimte voor deskundigheidsbevordering door een permanent bijscholings- en vormingsaanbod en door intern overleg. Daarnaast werkt het team mee aan relevante wetenschappelijke onderzoeksprojecten.

Beperkte duur van de revalidatie

Zowel de onderzoeksfase als de behandelingsfase is beperkt in duur. De onderzoeksfase kan maximaal 3 maanden duren en de maximale behandelingsduur is afhankelijk van de doelgroep waartoe het kind behoort. Jaarlijks worden de vorderingen geëvalueerd en wordt de behandeling verdergezet als er een prognose van verbetering blijft in de context van ambulante revalidatie.

Netwerkvorming

Het team werkt samen met diverse andere diensten en voorzieningen. Er wordt overlegd en informatie uitgewisseld met de verwijzende instantie en indien het geval, met de dienst of instantie naar waar Impuls het kind verwijst (o.a. privétherapeuten, Centrum Geestelijke Gezondheidszorg).

Bij kinderen op schoolleeftijd is de samenwerking met de leerkrachten en de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) essentieel, zowel op het vlak van het leren als op het psychosociaal functioneren.

Andere hulpverleningsvormen kunnen zijn: de Centra voor Ontwikkelingsstoornissen (COS), thuisbegeleidingsdiensten, Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGGZ), huisartsen, geneesheren-specialisten, Vertrouwenscentrum Kindermishandeling, enz.

We verwijzen graag naar een tekst die samen met de revalidatiecentra is opgesteld: (hier vindt u de volledige tekst terug).


CAR Impuls VZW hecht grote waarde aan het juist beschermen van de gegevens die zijn verwerkt, in het bijzonder persoonsgegevens. Aan de hand van ons gegevensbeschermingsbeleid (hiervindt u de volledige versie terug) wil CAR Impuls VZW op strategisch niveau vastleggen op welke wijze gegevens beschermd worden, welke verantwoordelijkheden hier rond zijn toegewezen en welke prioriteiten CAR Impuls VZW heeft bepaald rond de bescherming van gegevens.
Indien u hierover vragen of bemerkingen heeft, kunt u steeds contact opnemen met de directie van CAR Impuls VZW.

Indien u solliciteert voor een vacature in CAR Impuls VZW gaat u akkoord met onze privacy policy die hier op de website terug te vinden is. De privacyverklaring voor sollicitanten vindt u hier.

Download het toestemmingsformulier, de screeningsvragenlijst, de verwijsbrief CAR

Download onze folders