Het centrum voor ambulante revalidatie Impuls staat in voor multidisciplinair onderzoek en behandeling van kinderen en jongeren van 18 maanden tot 19 jaar, met uiteenlopende problematieken op het vlak van ontwikkeling en gedrag:

ADHD is een ontwikkelingsstoornis die wordt gekenmerkt door aandachts- en concentratieproblemen, impulsiviteit (handelen zonder eerst te overwegen wat de consequenties zijn) en/of hyperactiviteit (overactief).

Deze kenmerken worden bij veel kinderen opgemerkt, maar bij kinderen met ADHD zijn deze kenmerken in die mate aanwezig dat er beperkingen zijn in het functioneren (schools, sociaal, emotioneel).

Niet alle kinderen met ADHD komen in aanmerking voor onderzoek en behandeling in ons centrum.

Enkel wanneer ADHD samengaat met een aantal andere problemen of stoornissen wordt het kind opgenomen voor onderzoek/behandeling.

De meest voorkomende stoornissen die samengaan met ADHD zijn:

 • Ontwikkelingsstoornissen
 • Leerstoornissen
 • Autismespectrumstoornissen

Autismespectrumstoornis is een ontwikkelingsstoornis die gekenmerkt wordt door kwalitatieve tekorten op 2 domeinen: beperkingen in de sociale communicatie en interactie enerzijds en repetitief gedag en specifieke interesses anderzijds. Kinderen met autisme hebben het moeilijker om sociale relaties aan te gaan, sociale regels te begrijpen, begrijpen communicatie en taal verkeerd, voeren moeilijker een heen-en-weergesprek,…Daarnaast hebben ze het ook moeilijk met veranderingen en onverwachtse gebeurtenissen, ze vragen veel structuur en voorspelbaarheid, zijn weinig flexibel in hun denken. Vaak hebben ze specifieke interesses en maken ze stereotiepe bewegingen.

Deze moeilijkheden kunnen zich op verschillende manieren uiten en met een verschillende intensiteit of ernst voorkomen. Wat betekent dat mensen met autisme heel erg van elkaar kunnen verschillen. Vandaar dat men de term autismespectrumstoornis gebruikt om zo te verwijzen naar de grote diversiteit waarin de stoornis zich uit. Wel is er steeds een duidelijke en ernstige impact op het dagelijks functioneren.

Een autismespectrumstoornis heeft vaak een grote impact op meerdere ontwikkelingsgebieden. Er is vaak een combinatie met o.a. andere ontwikkelingsstoornissen, ontwikkelingsvertraging, leerstoornissen of verstandelijke beperking.

Deze stoornissen kunnen zich situeren op verschillende domeinen:

 • Spraak en taal
 • Schoolse vaardigheden
 • Grove en fijne motoriek
 • Visuele en auditieve perceptie
 • Visueel-ruimtelijk inzicht
 • Sociale vaardigheden en emotionele ontwikkeling
 • Aandacht en concentratie
 • Geheugen

Om in aanmerking te komen voor multidisciplinaire revalidatie moeten er problemen zijn op verschillende domeinen.

Kinderen uit deze groep worden in beperkte mate en na overleg opgenomen voor onderzoek en behandeling.

Bij kinderen met beperkte verstandelijke mogelijkheden gaat de beperking in het intellectueel functioneren gepaard met beperkingen in de sociale (zelf)redzaamheid. De algemene ontwikkeling verloopt over de ganse lijn beduidend trager dan normaal mag verwacht worden.

Het centrum richt zich tot kinderen met een lichte verstandelijke beperking.

Wanneer de mentale handicap samengaat met stoornissen in de psychosociale ontwikkeling, de taalontwikkeling, de motorische en/of perceptuele ontwikkeling, kan, na onderzoek, behandeling opgestart worden. Deze behandeling is vooral gericht op een betere integratie van de kinderen in het dagelijks leven: thuis, op school, in de jeugdbeweging enz.

Sinds enkele jaren richten we ons ook op diagnostiek en behandeling bij zeer jonge kinderen, de vroegbegeleiding (0-3 jaar). Hierbij richten we ons vooral op peuters vanaf 1,5 jaar. Het betreft peuters/kleuters met verschillende achterstanden in hun ontwikkeling (cognitie, taal, motoriek, sociaal-communicatief, gedragsmatig). Oorzaken hiervan zijn vaak prematuriteit, syndromale aandoening, (vermoeden van) autismespectrumstoornis, mentale vertraging,…

Verschillende studies tonen het belang aan om reeds op jonge leeftijd ondersteuning te kunnen starten. De achterstanden zijn vaak nog niet heel groot, de kinderen zitten voor de meeste ontwikkelingsdomeinen nog volop in de kritische ontwikkelingsfasen en zijn nog zeer ontvankelijk voor nieuwe leerkansen die geboden worden.

We bieden in de vroegbegeleiding een intensieve begeleiding, de kinderen komen minstens 3 keer in de week. Ze krijgen zowel individuele als groepsbegeleiding. De begeleiding gebeurt multidisciplinair door een logopediste, ergo- en kinesitherapeute, en een psychologe. Er wordt intensief samengewerkt met alle betrokken partijen (ouders, crèches, school, thuisbegeleiding,…)

We vertrekken vanuit een ervaringsgerichte visie en kiezen ervoor om telkens vanuit een thema te vertrekken waarbij vaardigheden op alle domeinen kunnen aangeleerd worden. De groepssessies laten ons toe om ook meer concreet te werken rond sociaal-communicatieve vaardigheden en het aanpakken van gedrag. De kinderen kunnen op deze manier model staan voor elkaar en leren van elkaar. De groepswerking bereidt kinderen voor op de structuur die in crèches en scholen wordt toegepast. In de individuele therapie kan er verder gewerkt worden rond de kindspecifieke problematiek.

Gedragsmoeilijkheden uiten zich in negatief, uitdagend, opstandig en soms agressief gedrag. Het gedrag maakt dat het kind het moeilijk heeft om sociaal en maatschappelijk te functioneren doordat het vaak in conflict komt, het gedrag niet aanvaardbaar is, …

Emotionele moeilijkheden worden gekenmerkt door veelvuldige en intense negatieve gevoelens zoals verdriet, angst, schaamte. Het maakt dat kinderen minder participeren aan het dagelijks leven, moeilijkheden ondervinden in hun sociaal leven of lichamelijke klachten beginnen te ervaren.

Gedrags- en emotionele moeilijkheden kunnen te verklaren zijn vanuit een gedrags- of emotionele stoornis. Dan is het gedrag een primair probleem. Vaak gaan dergelijke moeilijkheden ook gepaard met andere ontwikkelings- en/of leerstoornissen. Hierbij zijn het gedrag en de emotie eerder een gevolg van een andere problematiek: laag zelfbeeld, gepest worden, faalangst, moeite met schools presteren, moeilijkheden met veranderingen en sensorische prikkels.

Enkel indien de gedrags- en/of emotionele problemen samengaan met andere problemen/stoornissen in de ontwikkeling, komt het kind in aanmerking voor onderzoek of behandeling in Impuls.

Het betreft steeds complexe problematieken waarbij verschillende functioneringsproblemen op elkaar inwerken.

Multidisciplinair onderzoek en behandeling vereist een multidisciplinair team. Het team van Impuls bestaat uit: geneesheer-specialisten (een kinderarts en een kinderpsychiater), psychologen, een psychologisch assistente, een sociaal verpleegkundige, logopedisten, ergotherapeuten en kinesitherapeuten.

Download het toestemmingsformulier, de screeningsvragenlijst, de verwijsbrief CAR

Download onze folders