Kwaliteit

Als zorggebruiker heeft u recht op een kwaliteitsvolle dienstverstrekking. Kwaliteitsontwikkeling is een continu proces waar binnen onze organisatie veel aandacht aan wordt besteed. We doen dit vanuit de volgende  visie en uitgangspunten :

 • Kwaliteit heeft ontwikkeling tot doel om de kwaliteit van de zorg voor de zorggebruiker te verhogen.
 • Kwaliteitsontwikkeling moet altijd een directe of indirecte winst voorkomen voor de zorggebruiker.
 • Een kwaliteitsbeleid is nooit het doel op zich, maar altijd het middel.
 • Alle initiatieven in het kader van kwaliteitsontwikkeling hebben een effect op de ontvangen zorg of de ervaren kwaliteit door de zorggebruiker.
 • Kwaliteitsontwikkeling behoort tot de opdracht van iedereen in ons centrum. Zowel beleidsverantwoordelijken, uitvoerende diensten, als ondersteunende diensten, zijn verantwoordelijk voor kwaliteitsontwikkeling.
 • Kwaliteitsontwikkeling is van toepassing op elke fase van het zorgtraject, dus van vóór de aanmelding tot na de afronding.
 • Kwaliteitsontwikkeling komt voort uit permanent kijken naar het eigen handelen en leren uit ervaringen.
 • Ons centrum heeft aandacht voor het individuele leren door alle medewerkers, maar evenzeer voor het leren als organisatie.
 • Het transparant maken en delen van ervaringen vormen een cruciale kern van onze kwaliteitsontwikkeling.
 • Traditioneel vertrekt kwaliteitsbeleid vaak vanuit het perspectief van de professional en het perspectief van de organisatie. Hoewel beide perspectieven erg belangrijk zijn, zet ons centrum het perspectief van de zorggebruiker hier ook even belangrijk naast.
 • De kijk van zorggebruikers op kwaliteit van zorg is breder dan alleen de zorgverlening zelf.

Ons centrum kiest er voor om te werken aan de hand van de biopsychosociale visie op het menselijk functioneren. Een dergelijke visie is breder dan de biomedische visie en benadert de zorggebruiker breder. Zo is er in een bepaalde visie ook aandacht voor de ondersteunende externe en persoonlijke factoren die van groot belang zijn om als zorgverlener mee te gaan tijdens de behandeling.

 • Om permanent te leren stimuleren, moeten we ook ondersteunen of wat we doen het uiteindelijk doel bereikt.
 • We willen deze evaluatie organiseren via verschillende methodieken zoals metingen, bevragingen, gesprekken…
 • Het doel van deze evaluatie is, controle van de methodiek, het stimuleren van kwaliteitsontwikkeling.
 • Kwaliteitsontwikkeling staat niet los van ons dagelijks beleid, maar maakt er altijd een deel van uit.
 • Kwaliteitsontwikkeling is ook gericht op het waarmaken van onze visie, missie en waarden.


Afschrift of inzage in het dossier

Als de zorggebruiker u het recht heeft gegeven, bepaald op de juiste manier, bepaald met de hulp van een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg die u aanstelt als vertrouwenspersoon, kennis te nemen van de gegevens die rond uw gezondheidstoestand in een dossier worden verzameld.
Concreet heeft u het recht op inzage en/of afschrift van uw dossier. De aanvraag verloopt hiertoe schriftelijk.

Wilt u het dossier inkijken of een afschrift van uw dossier wensen?
Via hier kunt u een schriftelijke inzage van uw dossier aanvragen. U kunt de schriftelijke aanvraag op verschillende manieren terugsturen:

Van zodra wij uw schriftelijke aanvraag hebben ontvangen, doen we ons uiterste best het gevraagde afschrift zo spoedig mogelijk te bezorgen of de gevraagde inzage zo snel mogelijk te organiseren. De wet op de patiëntenrechten is een maximale termijn van 15 dagen (na de ontvangst van uw aanvraag) waarin uw aanvraag moet worden ingevoerd.


Een klacht melden

Indien u een vraag of klacht heeft over onze verwerking van persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen via de volgende kanalen:

Indien u niet tevreden bent met ons antwoord, indien u opmerkingen heeft omtrent de uitoefening van uw rechten of indien u meent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens niet in regel zou zijn met de wetgeving, dan heeft u het recht om hierover klacht in te dienen bij Gegevensbeschermingsautoriteit. Alle informatie kan hieromtrent gevonden worden op https://www.privacycommission.be.


Privacybeleid

CAR Impuls VZW hecht grote waarde aan het juist beschermen van de gegevens die zijn verwerkt, in het bijzonder persoonsgegevens. Aan de hand van ons gegevensbeschermingsbeleid (hiervindt u de volledige versie terug) wil CAR Impuls VZW op strategisch niveau vastleggen op welke wijze gegevens beschermd worden, welke verantwoordelijkheden hier rond zijn toegewezen en welke prioriteiten CAR Impuls VZW heeft bepaald rond de bescherming van gegevens.
Indien u hierover vragen of bemerkingen heeft, kunt u steeds contact opnemen met de directie van CAR Impuls VZW.

Indien u solliciteert voor een vacature in CAR Impuls VZW gaat u akkoord met ons privacybeleid die hier op de website terug te vinden is. De privacyverklaring voor sollicitanten vindt u hier.

Download het toestemmingsformulier, de screeningsvragenlijst, de verwijsbrief CAR

Download onze folders